Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з «Центром спеціальної підготовики САР»».У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї публічної оферти, чи Вам не зрозумілі певні положення, пропонуємо Вам зв'язатись з нами за тел.: + 38 (099) 492 04 84 або написати на електронну пошту: o.shaulskaya@sar.com.ua
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
«Центр Спеціальної підготовки САР» (через фізичну особу-підприємця Шевчук Яны Александровны) пропонує фізичним (включаючи фізичних осіб-підприємців) та юридичним особам (далі –Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Платформа «Центр Спеціальної підготовки САР» – набір навчальних матеріалів з тематики надання домедичної допомоги та безпеки життєдіяльності, що рекламується в мережі Інтернет, в тому числі через вебсайт https://online.sar.ua/, та розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів (далі – Платформа). Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість курсу

1.2 Курс – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів) певного напрямку в межах тематики надання домедичної допомоги та безпеки життєдіяльності, які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.3 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис які розміщені на Платформі.

1.4 Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на Платформі, https://online.sar.ua/ чи рекламних матеріалах.

1.5 Особистий ключ – набір символів, що ідентифікує Користувача у системі і через який Користувач отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувач до Навчальних матеріалів за допомогою Особистого ключа протягом дії Договору (60 календарних днів з дати надання Користувачеві Особистого ключа), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на Платформі або у рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій - оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на Платформі у відповідному розділі Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах. Остаточне узгодження ціни відбувається шляхом оплати Користувачем вартості Курсу.

4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3 Оплата послуг здійснюється у гривні.

4.4 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами, за виключенням, визначеним п.10.2. даного Договору.

4.5 Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після фактичної оплати Користувачем Курсу до моменту, з якого почала діяти знижка.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) за допомогою Особистого ключа, що забезпечується у режимі 24/7 технічними засобами Платформи протягом строку дії цього договору (60 календарних днів).

5.2 Моментом надання послуги вважається передача Особистого ключа Користувачеві. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали належать Виконавцю як правовласнику.

5.3 На усну або письмову вимогу Користувачів-суб’єктів господарювання (юридичні особи, ФОП) Виконавець зобов’язаний надати Акт приймання-передачі наданих послуг, оформлений у відповідності до змісту послуг та вимог чинного законодавства. Акт надається Виконавцем протягом 5 робочих днів з дати отримання такої вимоги та за умови оплати Послуг.

Зазначена даним пунктом вимога направляється у вигляді електронного листа на адресу o.shaulskaya@sar.com.ua

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:

6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.1.2 Передати Користувачеві Особистий ключ для доступу до Платформи не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дати оплати Курсу Користувачем.

6.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку за допомогою форми запиту на Платформі а також через електронну пошту та\або засобами телефонного зв’язку.


6.2 Обов'язки КОРИСТУВАЧА:

6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали, не вдаватися до компіляцій, що включають такі матеріали повністю або частково. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.2 Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.3 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних матеріалів.

7.4 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів.

8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи у випадку:

- виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами (знімками) екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Договір діє до моменту спливу 60 календарних днів від дня отримання Користувачем Особистого ключа. Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

10.2.1 невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором;

10.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

10.2. Користувач, який є фізичною особою та не має статусу господарюючого суб’єкта (не зареєстрований як ФОП), має право відмовитися від даного Договору протягом 14 календарних днів з дати оплати послуг виключно за умови не використання ним права на доступ до Навчальних матеріалів.

Використанням права на доступ до Навчальних матеріалів вважається проведення ідентифікації Користувача Платформою при використанні Особистого ключа. Дана обставина встановлюється програмним забезпеченням Платформи та зберігається Виконавцем у електронному вигляді.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку

11.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

© Все права защищены ООО ЦСП "САР"
Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов системы дистанционного образования учебного центра САР, элементов дизайна и оформления допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: https://online.sar.ua.
Если нельзя копировать только какую-то часть сайта, то сообщите и об этом.
Использование (копирование) материалов Учебного центра САР на другие интернет-ресурсы ЗАПРЕЩЕНО, если предварительно не было получено согласие администрации сайта (заключается лицензионный договор).
Администрация ООО ЦСП "САР" оставляет за собой возможность защищать свое авторское право на публикуемые материалы, и если данные действия не были выполнены незамедлительно.
Все посетители считаются ознакомленными с этими условиями и безусловно принимают все его пункты.